11

Áo Meet.Our T-Rex Bot

Liên hệ

Áo Nhóm Meet.Our T-Rex Bot - Archimedes School VEX Robotics World Championship

Áo Nhóm Meet.Our T-Rex Bot - Archimedes School
VEX Robotics World Championship

 

Được đánh giá 1 Sao

: yg27pa.

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công khai.Vui lòng nhập đầy đủ thông tin trước khi đánh giá *

X